Privacy & cookies

Privacyverklaring Strateeg HR

We vragen enkel je persoonlijke gegevens die nodig zijn om je boodschap aan ons via de contactpagina te beantwoorden. Wil je weten welke gegevens over jou in ons bestand staan? Neem dan contact met ons op.

1. Over deze privacyverklaring

Strateeg HR vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Zij streeft er dan ook naar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Strateeg HR, gevestigd te 8800 Roeselare, Hof van ’t Henneken 2 bus 1. met ondernemingsnummer 0755.713.043
Contactgegevens: www.strateeghr.be / info@strateeghr.be / 051 43 43 00
In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens verklaart deze Privacyverklaring welke rechten betrokkene hebben en hoe ze deze kunnen uitoefenen. ‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over iemand als persoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, etc…)
‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan Strateeg HR zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld klanten).
‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Strateeg HR zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Strateeg HR verwerkt. Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kan u met Strateeg HR contact opnemen via info@strateeghr.be.

2. Strateeg HR als verwerkingsverantwoordelijke

Strateeg HR verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben. Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers. Het gaat eveneens om gegevens die (potentiële) werknemers van klanten verstrekken aan Strateeg HR bij psychotechnische testen, assessments, trainingen of coachingsessies in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met haar klanten. Ten slotte worden ook persoonsgegevens verwerkt van personen die het contactformulier op deze website invullen en/of zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Strateeg HR kan volgende Persoonsgegevens van verzamelen of verkrijgen:
– Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, beroep, werkgever)
– Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, adres…)
– Gegevens met betrekking tot het academische curriculum (in kader van eensollicitatie)
– Gegevens ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met klanten van Strateeg HR, inbegrepen de gegevens uit de psychotechnische testen, de door de persoon ingevulde testen en vragenlijsten, de gegevens uit de assessments, trainingen en coachingsessies
– Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.
De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:
– Onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld een antwoord te kunnen geven op hun vragen, facturen te kunnen verzenden, communicatie te hebben omtrent de diensten, etc.
– Om onze website te verbeteren
– Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden en verbeteren door middel van het versturen van nieuwsbrieven
– Contacten te kunnen onderhouden met potentiële klanten
– Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven
– Samenwerkingen te kunnen aangaan met externe consultants
– Om de klanten (bij een aanvraag tot assessment, training of coaching) te informeren over de psychotechnische eigenschappen van de (kandidaat-)werknemer
De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:
– De overeenkomst tussen Strateeg HR en haar klanten voor het verstrekken van diensten en het gerechtvaardigd belang van Strateeg HR bij de effectieve levering van deze diensten;
– De toestemming van de persoon;
– De wettelijke verplichting van Strateeg HR om bepaalde gegevens bij te houden.

3. Strateeg HR als verwerker

Strateeg HR kan ook Persoonsgegevens verwerken voor derden. Strateeg HR is dienstverlener ten opzichte van haar klanten. Strateeg HR is dan Verwerker van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die als klant aan Strateeg HR worden toevertrouwt om er in opdracht van de Opdrachtgever een verwerking mee te doen, worden uitsluitend gebruikt voor de duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Strateeg HR neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, of besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bij Strateeg HR gebeurt elke evaluatie door een menselijke tussenkomst en evaluatie.

5. Toegang door en doorgifte aan derden

Strateeg HR verkoopt, verhandelt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Strateeg HR zal in redelijkheid pogen de betrokken persoon van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. Wij verstrekken enkel informatie aan derden om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Strateeg HR en de andere partij. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

6. Duur van de verwerking

Strateeg HR houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. In ieder geval zullen de persoonsgegevens die voortvloeien uit de testen, coaching, trainingen niet langer dan 1 jaar na het afronden ervan worden bewaard.

7. Vertrouwelijkheid en beveiliging

De gegevens kunnen enkel worden ingekeken door de werknemers van Strateeg HR die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun job. Voor wat betreft de gegevens die voortkomen uit de psychologische testen voor selectie, coaching, assessments of trainingen, zullen deze gegevens enkel door de kandidaat, de opdrachtgever en de verantwoordelijke persoon van Strateeg HR kunnen worden ingekeken. Strateeg HR verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen via technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De aan Strateeg HR bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard voor max 1 jaar na afronding van de coachingsessie of het einde van de contractuele relatie bij Strateeg HR op desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie. Strateeg HR rekenter evenwel op dat de betrokken personen zelf ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften naleven, door er onder andere zelf voor te zorgen dat elke niet toegestane toegang tot hun login en wachtwoord wordt voorkomen. De betrokkenpersonen erkennen en aanvaarden dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die zij zouden lijden door het onrechtmatig of foutief gebruik van uw Persoonsgegevensdoor derden nooit op Strateeg HR kan worden verhaald.

8. Hyperlinks

De website van Strateeg HR kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar de website van Strateeg HR. Strateeg HR is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

9. Rechten van de betrokkenen

Onderstaande rechten kunnen door de betrokkene worden uitgeoefend door ons te contacteren via info@strateeghr.be, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart.
Recht van toegangen rectificatie:
De betrokkene heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot zijn persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.
Recht van verwijdering en beperking:
De betrokkene heeft het recht om Strateeg HR te verzoeken zijn/haarpersoonsgegevens te verwijderen. Zij/Hij erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Zij/hij kan ons ook verzoeken om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar:
Hij/Zij heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Hiervoor dient zij/hij wel ernstige en legitieme redenen op te geven. Hij/Zij kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voordoeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft geen motivatie te worden opgegeven.
Recht van overdraagbaarheid:
Hij/zij beschikt over het recht om zijn/haar persoonsgegevens die door Strateeg HR worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt hij/zij over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.
Recht van intrekking van toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt de betrokkene over het recht om die toestemming in te trekken.
Recht om klacht in te dienen:
Hij/Zij beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL - Tel. 02/274.48.00 / Fax. 02/274.48.35 / E-mail. contact@apd-gba.be

Indien er nog vragen zijn over het privacybeleid van Strateeg HR, gelieve contact op te nemen via info@strateeghr.be.

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring te consulteren om na te gaan of er iets werd gewijzigd.

Cookies

1. Voorafgaand

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

2. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die doorwebsites op uw eindapparatuur (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken.

Cookies hebben verschillende functies, die kunnen worden verdeeld in drie categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren (bijv. cookies die onthouden welke taalinstelling u hebt gekozen). Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te registreren (waarbij veelal gebruikt wordt gemaakt van Google Analytics).Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van u kan worden samengesteld op basis waarvan voor u relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties - getoond kan worden.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

3. Welke cookies worden er geplaatst via onze website en waarvoor gebruiken wij ze?

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van onze website  (first party cookies) of dooreen partner, waarmee wij samenwerken (third party cookies). De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

Wij gebruiken op onze website verschillende cookies die zowel functionele, analytische als tracking functies hebben.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de sitegebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden deinformatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door middel van cookies verzamelen wij informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te voorzien. Zo kunnen wij cookies eventueel gebruiken om:
·        gebruikers en machtigingen van gebruikers te herkennen
·        gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden, zoals taalinstellingen, video-instellingen, maar bijvoorbeeld ook de koppeling van een profielfoto aan een gebruikersaccount;
·        gepersonaliseerde content en advertenties te tonen en u te waarschuwen over nieuwe informatie, artikelen en services;
·        relevante advertenties te tonen op partnersites;
·        uw surf-, zoek- en koopgedrag te combineren;
·        koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube en daaraan gerelateerde advertentieservices;
·        algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website;
·        statistieken over uw bezoek te verzamelen, analyseren en beheren;
·        de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren

4. Beheer van cookies

Als u onze website wilt raadplegen, raden wij u aan om cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen.  Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.  Om cookies in of uit te schakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad ‘Voorkeuren’ of ‘Opties’).  Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst:
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  
- Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

5. Afsluitende opmerkingen

Wij kunnen deze cookie-verklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookie-verklaringen de vermelde cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze websites niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene cookie-verklaring. De nieuwste versie vindt u op deze webpagina.

Bij eventuele vragen kan u ons steeds contacteren.

Jouw slimme zet, ons strategisch HR-beleid.

Met Strateeg HR ondersteunen we bedrijven zodat zij hun menselijk kapitaal optimaal kunnen benutten.
Or reach out to us here.
Tevreden klanten!
Lees hun verhaal hier